Giardia lamblia Products

Antibodies
Giardia lamblia Antibody (623 ...
Giardia lamblia Antibody (6231)
NB100-63281
Species: Pr
Applications: WB, ICC/IF
Host: Mouse Monoclonal
Giardia lamblia Antibody (627 ...
Giardia lamblia Antibody (6271)
NB100-63034
Species: Pr
Applications: ICC/IF
Host: Mouse Monoclonal

Bioinformatics

Alternate Names
  • G lamblia; Giardia intestinalis